Mst. Sudarshan Karpe


HEAD BOY

Mst. Akshay Navsare


ASST HEAD BOY

Miss Priyanka Ganesh Mapari


HEAD GIRL

Miss Bhumika Chaudhari


ASST HEAD GIRL

Mst. Mayur Chaudhari


CAPTAINS RUBY HOUSE

Miss Anushka Sawant


CAPTAINS RUBY HOUSE

Mst. Harsh Kale


CAPTAINS EMERALD HOUSE

Miss Khushi Aringale


CAPTAINS EMERALD HOUSE

Mst. Atharva Sukdeo Ugale


CAPTAINS SAPPHIRE HOUSE

Miss Vaishnavi Gupta


CAPTAINS SAPPHIRE HOUSE

Mst. Manas Tuljapurkar


CAPTAINS TOPAZ HOUSE

Miss Aneshwaa Balkrishna Ahire


CAPTAINS TOPAZ HOUSE

Mst. Anuj Mundada


VICE CAPTAINS RUBY HOUSE

Miss Jiya Karankal


VICE CAPTAINS RUBY HOUSE

Mst Pratik Pardale


VICE CAPTAINS EMERALD HOUSE

Miss Ishani Murkewar


VICE CAPTAINS EMERALD HOUSE

Mst. Pushkar Jain


VICE CAPTAINS SAPPHIRE HOUSE

Miss Francesca Joseph


VICE CAPTAIN SAPPHIRE HOUSE

Mst Akshat Rao


VICE CAPTAIN TOPAZ HOUSE

Miss Shreya Lingayat


VICE CAPTAIN TOPAZ HOUSE