HarishRaj Arumugam Arjunan 97.80 %


2019-2020

Miss Padma Iyer 91.60 %


2018-2019

RASHMI CHORDIYA 95.40 %


2017-2018

Verma Mayur Samir 93.60 %


2016-2017

Chaudhari Tejas Sanjay 95.60 %


2016-2017

Miss. Chetna Chandramore 97.20 %


2015 - 16

Miss. Riya Disawal 96 %


2014 -15

Ekta Panjwani 95.20 %


2014

Aditya Tapase 94.91 %


2013

Bhaktija Dange 95.27 %


2012

Prasad Mukesh Gopal 93.82 %


2011

Tejas Phulkar 94.36 %


2010

Sachi Bhutada 92 %


2009

Bhagyashree Bachhav 91.53 %


2008

Rajas Prasad 89.23 %


2007